Jakt

Allmänna regler för jaktprov

2009-02-22 20:37 #0 av: AnneN

Detta är 1:a delen i en artikelserie om jaktprov. Här tar jag upp de allmänna reglerna för retrieverjaktproven.

Ändamål

Jaktprov arrangeras för att kunna bedöma och värdera de rastypiska jaktegenskaperna hos hunden. Denna bedömning ger en bra grund för det fortsatta avelsarbetet. För retriever är dessa egenskaper bland annat samarbetsvilja, viltintresse, apporteringsförmåga och arbetslusten som prövas, men även förmågan att kunna vara passiv och lugnt vänta på sin tur.

Organisation och godkännande

De officiella jaktproven anordnas av SSRK (Svenska Spaniel- och Retrieverklubben). Domare, tid och plats för provet ska godkännas av SSRK´s huvudstyrelse och anmälas till SKK (Svenska Kennelklubben).

Kommissarie, provledare och jaktledare ska utses vid alla prov. Provledare och jaktledare får vara samma person.

 • Domare har ansvaret för att provet genomförs enligt de gällande bestämmelserna. En och samma person får inte vara både domare och skytt på samma prov. Den som är domare måste vara medlem i SSRK eller motsvarande utländsk klubb.
 • Den som har ansvaret för att katalog och prislistor upprättas är kommissarien.
 • Provledaren tillsammans med mark/jaktvärd och jaktledare har ansvar för provets säkerhet och att provet genomförs på bästa möjliga sätt.
 • Skyttar utses av arrangör eller jaktvärd.
 • Arrangören utser stewards vars uppgift är att hjälpa domarna med att kalla fram hundar till bedömning och se till att hålla ordning bland deltagare och eventuella övriga närvarande.
 • Prov får inte ställasin utan att huvudstyrelsen godkänt det.

Vilka får delta på jaktprov?

Hunden får bara anmälas till en klass per provtillfälle. Hunden ska vid anmälningstillfället erhållit de meriter som krävs för att starta i den klass man anmäler till.

Krav på medlemskap

 • Ägaren ska vara medlem i SSRK eller motsvarande utländsk klubb.
 • Föraren ska vara medlem i någon del av SKK-organisationen eller motsvarande utländsk klubb.

Registreringskrav

Svenskägd hund ska vara registrerad i SKK.

Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registrerngsnummer. För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja tävlingsanmälan.

I de fall dessa krav inte uppfylls kommer erhållna resultat annulleras.

Resultat som erhålls i officiell klass registreras hos SKK. Det är endast registrerad hund som kan tilldelas championat.

ID-märkning

Hund som är född 1997-01-01 eller senare ska vara ID-märkt för att få delta på officiellt prov. ID-märkningen kan ske genom tatuering eller implantat av mikrochip.

Specialklubb kan bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang. Deltagar som tillhandahåller egen avläsare har rätt att delta med chipmärkt hund oavsett vad arrangören beslutat.

Kontroll av ID-märkning sker genom stickprov.

Vaccination

Utländska hundar ska vara införda i Sverige i enlighet med de svenska införselbestämmelserna för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning mot bandmask.

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

 • Hund under 1 års ålder - lägst vid 10 veckors ålder.
 • Hund över 1 års ålder - ska vara vaccinerad vid ca 1 års ålder och sedan får den senaste vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan.
 • Vid förstagångsvaccination eller för hund som inte vaccinerats vid ca 1 års ålder ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen.

Vaccinationskontroller kan förekomma.

SKK rekommenderar att deltagande hundar även är vaccinerade mot kennelhosta.

Kryptorchid eller kastrerad hund

Om deltagande hanhund är kryptorchid ska det anges i prislistan.

Hanhund som kastrerats har rätt att delta med styrkande av veterinärintyg om att hunden efter 6 månaders ålder, men före operation, haft normalt utvecklade och belägna testiklar.

Kastrerad tik medges generell dispens för deltagande.

Oacceptabelt beteende

Hundar som under prov uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar ska avvisas från provområdet.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer

Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligt till SKK rapportera om hund under prov visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det är arrangörens ansvar att se till att denna blankett finns tillgänglig vid arrangemanget. Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, provledare samt figurant.

Begränsat prov och lottning

Om antalet deltagare måste begränsas så ska det anges vid annonsering av provet. Arrangören bestämmer antalet deltagare och lottning ska ske direkt efter anmälningstidens utgång.

Lottningen ska ske utan hänsyn till ras eller avdelningstillhörighet. Arrangören har vid överanmält prov möjlighet att utse reserver.

Vid aktuellt prov ska markägaren ha företräde. De domare, kommissarier och provledare som tjänstgjort inom avdelningen under aktuell provsäsong ska beredas plats vid ett provtillfälle.

Vid rasmästerskap och liknande arrangemang kan SSRK besluta om förändrade begränsnings- och lottningsregler.

Hinder för att delta på jaktprov har:

 • Hund som vid 3 tillfällen tilldelats noll pris pga att den visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende.
 • Hund som tillhör tjänstgörande provledare eller kommissarie.
 • Hund som tillhör tjänstgörande domare eller domaraspirant.
 • Hund som under de senaste 6 månaderna har förts, ägts eller personligen tränats av domare eller domaraspirant.
 • Hund som ägs av någon ur tjänstgörande domares hushåll får inte delta i den klass som domaruppdraget gäller.
 • Hund som har smittsamsjukdom eller ohyra.
 • Hund som under den senaste månaden haft eller misstänks haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta eller om den under senaste månaden har vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.
 • Tik som löper
 • Dräktig tik får inte delta i prov 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, samt inte heller förrän efter 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.
 • Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov och inte heller införas på området.
 • Hund som vistats i karantän under de senaste 2 månaderna före provet.
 • Hund som är utrustad med halsband, sele, täcke, bandage eller liknande föremål som anbringats på hunden.
 • Hund som har oläkta sår, visar hälta, har vattensvans eller annan fysisk skada som kan nedsätta dess arbetsförmåga.
 • Hund som under de senaste 6 månaderna före prov ägts av person som av SKK´s Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid prov.

Ansvar

Sammanförandet av hundar till prov ställer krav på både arrangör och ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur. Det är även viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas at otillbörliga förhållanden.

Det åligger deltagaren att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chans till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.

Alla hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på blankett F145 Sveriges Veterinärförbund, Dolittle veterinärintyg, Trofast veterinärintyg eller Vetvision veterinärintyg. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.

Aga av hund är förbjuden.

Anmälan och avgifter

Anmälan om deltagande och betalning av anmälningsavgiften ska ske enligt gällande anvisningar.

Anmälningsavgiften kan återbetalas:

 • Om utlyst prov inställs.
 • Om arrangören, av giltiga skäl beslutar att ändra datum för provet, måste alla berörda personer informeras. Deltagare har rätt att kräva tillbaka anmälningsavgiften inom 8 dagar efter sådant tillkännagivande.
 • Vid begränsat prov, till den som inte kan beredas plats.
 • Om hund före provet blir sjuk, skadas eller avlider, varvid veterinärintyg härom ska vara arrangören tillhanda inom 8 dagar efter provet.
 • För löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär eller av SSRK välkänd person ska vara arrangören tillhanda inom 8 dagar efter provet.
 • Om det finns skäl för att återbetala anmälningsavgift har arrangören rätt att behålla ev SSRK fastställd avgift för att kompensera sina administrativa kostnader.

 

Källa: www.ssrk.se

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-04-21 19:49 #1 av: AnneN

Petar upp denna lite för jaktproven kommer väl snart igång

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.